February 2016 - page 10

10
¥sɧæ
ªÀj
2016
ªÀÄÄR¥ÀÅl ¯ÉÃR£À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
À
À
É
À
À
À
É
À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
À
À
É
À
À
À
É
À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
wgÀÄV¹ ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ ¯ÉÊmï ¥sÁèöå±ï
ªÀ
iÁqÀ
ĪÅzÉ
ÆÃ, eÉ
ÆÃgÁV ºÁgïß
ºÁPÀ
ĪÅzÉ
Æà ªÀ
iÁqÀ
ÄwÛ
j. EzÀ
ÆA¢UÉ
»A¨Á°¸À
ÄwÛgÀ
ĪªÁºÀ
£À
ªÁ¥À
¸À
Äì
ºÉ
ÆÃUÀ
§ºÀ
ÄzÀ
Ä. MAzÀ
Ä ªÉ
üÉ
D ªÁºÀ
£À
»A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÉ
ªÁºÀ
£À
ªÀ
£À
Äß ¥É
Ç°Ã¸ï ¸ÉÖñÀ
£ï£À
vÀÛ
wgÀ
Ä
V¹... ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð
¤ÃªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÀwÛgÀzÀ¯ÉèÃ
¥ÁPïð ªÀiÁr. ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅ
zÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉ, ¥Àw, ¸ÀºÉÆÃ
zÀgÀ CAzÀgÉ D¥ÀÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ
ªÉ
ƨÉ
Ê¯ï £À
A§gïUÉ
PÁ¯ï PÉ
Ær, PÁ¯ï
ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÆ
D¢ÃvÀÄ. PÁ¯ï°¸ïÖ£À°è ªÉÆzÀ°UÉ D
£À
A§gï §gÀ
ĪAwgÀ
¨É
ÃPÀ
Ä. MAzÀ
Ä ªÉ
üÉ
AiÀ
iÁgÁzÀ
Æ C¥À
javÀ
Ä ¤ªÀ
Ää
ªÁºÀ
£À
ªÀ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV vÀqÉzÀÄ
¤°è¹zÀ°è PÁj£À J®è QlQUÀ¼À£ÀÆß
§Azï ªÀiÁr PÀÆqÀ¯Éà D¥ÀÛjUÉ PÁ¯ï
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ (£ÀA§gï ºÀÄqÀÄPÀĪÀ
CUÀvÀå §gÀĪÀÅ¢®è).
¤ªÀ
Ää §½¬ÄgÀ
ĪªÁºÀ
£À
ªÀ
£À
Äß
¸ÀzÁ M¼ÉîAiÀÄ ªÀQðAUï PÀArñÀ£ï
£À
°èr. ¨Áålj, D¬Ä¯ï, lAiÀ
Ägï
¥Éæ
±À
£À
Äß vÀ
¥Á¹¸À
ÄvÁÛ EgÀ
¨É
ÃPÀ
Ä. ¨Éæ
ÃPï
qË£ï DUÀ
AvÉ
£É
ÆÃrPÉ
ƽî
. ¤AiÀ
Ä«ÄvÀ
ªÁV ¸À«ð¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ Ej. zÁj
ªÀÄzsÉå ªÁºÀ£À PÉlÄÖ ºÉÆÃzÀgÉ `qÉæ
öʪï
Ãgï ºÉ
¯ïà
¯É
Ê£ï'UÉ
PÁ¯ï ªÀ
iÁr. ºÉ
®à
§gÀ
ĪªÀ
¥Áå¸É
Adgï ¹Ãmï£À
°è
PÀĽvÀÄPÉƽî. PÁgÀt UÁr ZÁ®PÀgÀÄ
¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉÆà EzÁÝgÉ ºÁUÀÆ ¤ÃªÀÅ
M§âAnAiÀÄ®è J£ÀÄߪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. QÃ
ºÉÆïï¤AzÀ QÃAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä
ÊAiÀ
Ä°è
lÄÖPÉ
ƽî
j ºÁUÀ
Æ PÁj£À
¨ÁV®Ä ¸Àé®à
¢gÀ
°. ºÉ
¯ïà
¯É
Ê£ï¤AzÀ
j¥É
ÃjUÁV §gÀ
ÄwÛ
ĪªÀ
åQÛ
AiÀ
Ä
LqÉAnn PÁqïð ZÉPï ªÀiÁrPÉƽîj.
ªÁºÀ
£À
¯Á¬Ä¸À
ÄwÛ
ĪªÀ
Ä CzÀ
Ä
ªÀÄzsÀå zÁjAiÀÄ°è K£ÁzÀgÀÆ ¤AvÀgÉ,
ºÁ¼ÁzÀ
CxÀ
ªÁ ¨É
ÃgÉ
ãÁzÀ
Æ
¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü
¹zÀ ¨ÉùPï £Á¯ÉÃeï w½¢gÀĪÀÅzÀÄ
CUÀvÀå. ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÉÖ¦£ï,
lƯïì
ªÀ
ÄgÉ
AiÀ
ÄzÉ
ElÄÖ
ƽî
. PÉ
®ªÉ
ǪÉ
Ää
J°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁAiÀÄ ¹UÀ¢zÀÝ°è CxÀªÁ
¸À«ð¸ï ¸ÉAlgïUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÉà EzÀÝ°è
¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁ¢ÃvÀÄ.
ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À
Êgï ¥À
AZÀ
gï DzÀ
°è
ªÁºÀ
£À
ªÀ
Å ¸É
ÊqÀ
°è
NqÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÉà PÉ®ªÉǪÉÄä ¨sÁgÀ
ªÁzÀ
AvÁV ZÀ
¯Á¬Ä¸À
ĪÁUÀ
±À
§Ý
§AzÀ
°è AiÀ
iÁªÀ
ÅzÉ
ÆÃ lAiÀ
Ägï ¥À
APÀÑgï
DVzÉ
JAzÀ
ð. EAvÀ
ºÀ
¸À
AzÀ
¨s
À
ðzÀ
°è
PÀÆqÀ¯Éà PÁj£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß vÀVθÀÄvÁÛ
§¤ß ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ gÀ
¸É
ÛAiÀ
Ä MAzÀ
Ä §¢UÉ
¤°è
¹j. ¸À
ªÀ
ÄvÀ
mÁÖ
eÁUÀ
°è
¤°è
¹zÀ
Êgï ZÉ
ÃAeï ªÀ
iÁqÀ
®Ä GvÀ
Û
ªÀ
Ä.
¥ÁQðAUï ¯ÉÊmï ºÁQ, ºÁåAqï ¨Éæ
ÃPï
ºÁQ £ÀAvÀgÀ JAf£ï D¥sï ªÀiÁr.
PÁgï eÁåPï, lƯïì
¸É
Ö
¦ß(¸É
à
ÃgïlAiÀ
Ägï)
UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUɬÄj. E£ÀÄß ¥ÀAPÀÑgï
DzÀ
lAiÀ
Ägï vÉ
Ä ¨É
ÃgÉ
¸É
àÃgï
lAiÀÄgï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ jÃw. ªÉÆzÀ°UÉ
¥ÁåZï DzÀ
lAiÀ
Ägï£À
£À
mïUÀ
¼À
£À
Äß
¸Áà£À
gï ªÀ
ÄÆ®PÀ
wgÀ
ÄV¹ ¸À
r°¹
£ÀAvÀgÀ eÁPï£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÁåZï
DzÀ
lAiÀ
Ägï ¨s
ÁUÀ
ªÀ
£À
Äß JZÀÑ
jPÉ
¬ÄAzÀ
ªÉÄÃ¯É ªÀiÁr. «Ã¯ï £ÀmïUÀ¼À£É߯Áè
vÉUÉzÀÄ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀqÉ
Er. ¥ÁåZï DzÀ lAiÀÄgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ
¸É
àÃgï lAiÀ
ÄgÀ
(¸É
Ö¦ß)£À
Äß ¸À
jAiÀ
iÁzÀ
jÃwAiÀÄ°è «Ã¯ï ºÀ¨ïUÉ PÀÆr¹. vÉUÉ
¢lÖ «Ã¯ï £ÀmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ wgÀÄV¹
ºÀ
¨ï PÁå¥ï EzÀ
Ý°è
¦ü
Pïì
ªÀ
iÁr. £À
AvÀ
¥ÀAPÀÑgï DzÀ lAiÀÄgï, ¸Áà£Àgï, PÁgï
eÁåPïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB rüQÌAiÀÄ°èrj.
£À
ªÀ
Ää ¸À
éAvÀ
ªÁºÀ
£À
¼À
Ä ¥Àæ
AiÀ
iÁtPÉ
Ì
JµÀÄÖ CUÀvÀåªÉÇà CzÀgÀ ªÉÄÊAl£É£ïì
(¸À
AgÀ
PÀëuÉ
) PÀ
ÆqÁ CµÉÖà CUÀ
åªÁVzÉ
.
¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸À«ð¹AUï
ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝ°è ªÀÄÄAzÉ GAmÁUÀ
§ºÀÄzÁzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ
§ºÀÄzÁVzÉ.
* ªÁºÀ
£À
JAf£À
£À
Äß PÁ® PÁ®PÉ
Ì
Pï ªÀ
iÁr¸À
ÄvÁÛ
Ej. CzÀ
¯É
è
ãÁzÀ
Æ
¸À
¸É
ÃjzÀ
Ý°è
¸ÀéZÀ
ÒUÉ
ƽ¸À
ÄvÁÛ
EgÀ
¨É
ÃPÀ
Ä.
* CvÀ
ÄåvÀ
Û
ªÀ
Ä ªÉ
ÄʯÉ
ÃeïUÁV lAiÀ
Ägï
UÀ¼À°è UÁ½AiÀÄ MvÀÛqÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ
ªÁVj¹PÉƽî.
* Kgï ¦ü
®ÖgÀ
£À
Äß DUÁUÀ
±À
ÄaUÉ
ƽ
¸À
ÄvÁÛ
EgÀ
¨É
ÃPÀ
Ä. CUÀ
å«zÀ
Ý°è
§zÀ°¸À¨ÉÃPÀÄ.
* JAf£ï D¬Ä®£ÀÄß ¥Àæ
LzÀÄ ¸Á«gÀ Q¯ÉÆà «ÄÃlgï
£ÀAvÀgÀ §zÀ°¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ.
* JAf£ï D¬Ä¯ï, D¬Ä¯ï
PÀèZï, PÀ
ƯÉ
AmïUÀ
¼À
£À
Äß ¤AiÀ
Ä«ÄvÀ
ªÁV
ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ Ej.
* ªÁºÀ
£À
ªÉ
ÃUÀ
ªÀ
£À
Äß AiÀ
iÁªÀ
ÆÛ
UÉÃgï ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ°è Er. AiÀiÁªÀ
UÉÃgï£À°è UÁrAiÀÄ ªÉÃUÀ JµÀÄÖ
JAzÀ
Ä £À
ªÀ
ÄUÉ
¤zsÀ
ðj¸À
®Ä ¸ÁzsÀ
åªÉ
ÇÃ
CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è UÁr ZÀ¯Á¬Ä¹j.
* ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß MªÉÄä¯ÉÃ
ºÉaѸÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ°UÉ ¸Àé®à ¸Àé®àªÉÃ
PÀæ
ªÉÄÃt ªÉÃUÀ ºÉaѹj. E®èªÁzÀ°è
JAf£ï ªÉÄÃ¯É PÉlÖ ¥Àæ
¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ
ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ
ªÉ
ÄʯÉ
Ãeï PÀ
ÆqÁ PÀ
rªÉ
Ä D¢ÃvÀ
Ä.
* lAiÀÄgï£À°è UÁ½ E®è¢zÀÝ°è
C¯É
Ê£ïªÉ
ÄAmï ¸À
jAiÀ
iÁVgÀ
à lAiÄgï
UÀ½UÉ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄzÀ
jAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸Àj¥Àr¹.
* ZÀ
°¸À
ĪªÁºÀ
£À
°è
¸À
ÆPÀë
öäªÁV
PÀA¥À£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁzÀgÉ «Ã¯ï
¨Áå¯É¹ìAUï ªÀiÁr¹.
* ¥À
jZÀ
AiÀ
ÄzÀ
, £À
ÄjvÀ
ªÉ
ÄPÁå¤PïgÀ
¯É
è
Ã
¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¹. PÁgÀt ªÁºÀ£ÀzÀ
©r¨s
ÁUÀ
¼À
£À
Äß §zÀ
¯Á¬Ä¸À
¨ÁgÀ
®è
?
* ¥Àæ
w¢£ÀªÀÇ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀéZÀÒvÉUÉ
UÀªÀÄ£ÀPÉÆr. EzÀjAzÀ ªÁºÀ£À vÀÄPÀÄÌ
»vÀ
ªÀ
Ç DVgÀ
ÄvÀ
ÛzÉ
ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ ªÀ
ÄtÄÚ
,
zs
À
ƼÄ, PÀ
¸À
½AzÀ
®Æ ªÀ
ÄÄPÀ
Û
ªÁVgÀ
ÄvÀ
Û
.
* ªÁºÀ£ÀªÀÅ NrzÀAvÉ ¸À«ð¸ï
ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ ¸ÀzÁ PÀArñÀ£ï£À°èlÄÖ
PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ D ªÀÄÆ®PÀ
ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ¢ÃWÁðªÀ¢ü ¸ÉêÉ
ªÀiÁqÀĪÀAvÁUÀ°.
n
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...68
Powered by FlippingBook