February 2016 - page 4

4
¥sɧæ
ªÀj
2016
¤ªÀ
Ää ¥À
æ
MA¨s
À
ÄÛ ¸À
ÆvÀ
æ
¼À
Ä
‘C£ÀÄ¥ÀªÀÄ’ d£ÀªÀj ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è
E±Áðzï ªÀÄÆqÀ©zÉæ
CªÀgÀ ºÉƸÀ
ªÀµÀðPÉÌ MA¨sÀvÀÄÛ ¸ÀÆvÀæ
UÀ¼ÀÄ N¢ CªÀgÀ
§gÀºÀPÉÌ vÀ¯ÉzÀÆVzÉ£ÀÄ. CµÀÄÖ M¼ÉîAiÀÄ
MA¨s
À
ÄÛ
¸À
ÆvÀ
æ
¼À
£À
Äß ªÀ
ÄgÉ
Ä ©qÀ
°PÁÌUÀ
Ä
ªÀ
Å¢®è
. D ¸À
ÆvÀ
æ
¼À
£À
Äß £À
ªÀ
Ää
fê£À
°è
C¼À
ªÀ
r¹zÀ
ºÉ
Ƹ¸À
ªÀ
iÁd ¤ªÀ
iÁðt
¸Ázs
À
å. NzÀ
ÄUÀ
jUÉ
ºÉ
ƸªÀ
µÀ
ðzÀ
°è
eÁÕ£À
¢Ã¥À
ªÀ
£À
Äß ºÉ
ÆwÛ¹zÀ
E±Áðzï
ªÀÄÆqÀ©zÉæ
CªÀjUÉ £À£Àß ºÀÈvÀÆáðªÀPÀ
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
æ
ù ªÀ
iÁnð¸ï, PÀ
¯Áåt¥À
ÅgÀ
gÁdQÃAiÀ
Ä »£É
ÆßÃl
¤ªÀÄä ªÀiÁ¸À¥Àwæ
PÉAiÀÄ 2015: MAzÀÄ
»£ÉÆßÃl JA§ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß N¢zÉ.
¯É
ÃR£À
ªÀ
Å ¸ÁªÀ
ðwæ
»£É
ÆßÃlªÁVgÀ
gÁdQÃAiÀ
Ä »£É
ÆßÃlªÁVzÉ
JAzÀ
Ä
£À£ÀUÉ C¤ß¹vÀÄ. ªÀÄÆ®vÀB ¨sÁgÀvÀªÀÅ
ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀªÀĸÉå, D±ÁªÁzÀ, §zÀ
¯ÁªÀuÉ, ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀAvÀºÀ
ªÀµÀð 2015.
J®èªÀ£ÀÆß J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀĪÀ
ȶÖPÉ
ÆãÀ
ªÉ
à «©ü
£À
ߪÁVgÀ
ÄvÉÛ
. ªÀ
¸À
ÄÛ
±À
B
«ªÀıÉð J®ègÀ£ÀÄß ªÉÄaѸÀ§ºÀÄzÀÄ.
ºÁUÉ
J®è
AUÀ
tÂÚ
Æ UÀ
ÄjAiÀ
iÁUÀ
®Æ
§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ PÉêÀ® ¸Àé»vÁ¸ÀQÛ
ºÁUÀ
Æ ¥À
ǪðUÀæ
ºÀ
¦ÃrvÀ
«ZÁgÀ
¼À
Ä
ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÁtĪÀAvÀºÀªÀÅ.
2015gÀ°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄd®ÄUÀ¼À
dvÉ
ÃqÉ
, ¸À
A¸À
Ìøw, «eÕÁ£À
, DqÀ
½vÀ
,
«zÉò ¤Ãw, PÀȶ, vÀAvÀæ
eÕÁ£ÀzÀAvÀºÀ
««zs
À
PÉë
ÃvÀ
æ
¼À
°è
ºÀ
®ªÁgÀ
Ä ¸Ázs
À
£É
¼À
Ä
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀªÀÅ. vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ
CªÉ®èªÀ£ÀÆß «ªÀIJð¹zÀÝgÉ ¯ÉÃR£ÀªÀÅ
GvÀÛªÀÄ vÀÆPÀ ºÉÆA¢gÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ
¥À
AiÀ
ÄÄ MmÁÖgÉ
GvÀÛ
ªÀ
ĪÁV ªÀ
ÄÆr
§gÀ®Ä J®è PÉëÃvÀæ
UÀ¼À£ÀÄß «ªÀIJð¹
CAzÀ
ªÁVgÀ
ÄvÀ
Û
ºÁUÀ
Æ
¸ÀÆPÀÛªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ÆmÉ
æ
ñï UÉ
Æ®ègÀ
¸À
ªÀ
ÄAd¸À
NzÀ
ÄUÀ
üĪ, £É
ÆÃqÀ
Ī, §AiÀ
Ä
¸À
Ī, ¸À
£ÁäUÀ
ðzÀ
°è £À
AiÀ
ħ®è ¯É
ÃR£À
UÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÀ¼ÀÄ, «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ
PÀn¸ÀÄ
ÃgÉ
A§ D±À
AiÀ
Ä £À
£À
ßzÀ
Ä. E¸Áè
ªÀ
iï ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ
ÄgïD£ï §UÉ
Î w½AiÀ
ÄzÉ
EgÀ
ĪJµÉ
ÆÖ
Ã
®ä±À
ÆAqÀ
ºÀ
ÈzÀ
AiÀ
ĪAvÀ
jUÉ
¸À
£ÁäUÀ
ðzÀ
¨É
¼À
£À
Äß ZÉ
®Äè
ªÀ
¥À
C£À
ĥªÀ
Ä ¥À
«vÀæ
ªÀ
iÁ¸À
¥À
DVzÉ
DUÀ
ÄvÀ
Û
JAzÀ
Ä £Á£À
Ä
MªÀ
ÄävÀ
¢AzÀ
ºÉ
üÄvÉ
Û
ãÉ
. NzÀ
ÄUÀ
ªÀ
ģ¸À
Äì UÉ
¢ÝzÉ
, DzÀ
Æ C£À
ĥªÀ
Ä
¥À
AiÀ
Ä°è ¨É
ÃgÉ
¨É
ÃgÉ
«µÀ
AiÀ
ÄUÀ
¼À
aAvÀ
£É
EzÉ
, PÉ
®ªÉ
ÇAzÀ
Ä ¯É
ÃR£À
¥Àæ
w
¥À
ÅlªÀ
Å N¢PÉ
ÆAqÀ
Ä ºÉ
ÆÃUÀ
ĪAvÉ
ºÉ
ÆÃUÀ
ÄvÀÛ
. GzÁ: `ºÀ
¹zÀ
ªÀ
¤UÉ
«Æ£À
Ä
C£À
ĥªÀ
Ä ªÉ
¨ï¸É
Êmï£À
®Æè ®¨s
À
å:
ÆqÀ
ĪÅzÀ
QÌAvÀ
»rAiÀ
ÄĪÀ
«zs
Á£À
°¹' ¯É
ÃR£À
ÄA¨Á ¸É
ÆUÀ
¸ÁV
§A¢zÉ. MnÖ£À°è r¸ÉA§gï C£ÀÄ¥ÀªÀÄ
ªÀiÁ¸À ¥Àwæ
PÉ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁVzÉ.
AiÀ
ħC° C. ºÉ
ÆA§¼À
, UÀ
ªÀ
ģ¢ÝzÉ
d£ÀªÀj 2016gÀ ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀzÀ
`C£À
ĥªÀ
Ä' ¥À
NzÀ
ÄUÀ
¬ÄAzÀ
ºÉ
ƸªÀ
ĵ±À
Ĩs
Á±À
AiÀ
ÄUÀ
¼À
Ä.
`E±Áðzï ªÀÄÆqÀ©¢æ
'AiÀĪÀgÀ ºÉƸÀ
ªÀgÀĵÀPÉÌ MA§vÀÄÛ ¸ÀÆvÀæ
UÀ¼ÀÄ ¯ÉÃR£À
`¸ÀÄAzÀgÀ £Á¼ÉUÉ ¸ÀĪÀÄzs
ÀÄgÀ ¨Á½UÉ
C£À
ĥªÀ
Ä' JA§ ¥À
AiÀ
Ä ¹ÜgÀ
²Ã¶ðPÉ
CxÀ
ð ¹PÀ
ÌAvÁVzÉ
. EzÉ
ÆAzÀ
Ä
CzÀÄãvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¯ÉÃR£À.
F ¯É
ÃR£À
NzÀ
ÄUÀ
ªÀ
ģ¢ÝzÉ
JA§ÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è.
"F ºÉ
ƸªÀ
ĵºÀ
§âzÀ
¸À
zÀ¯ÁèUÀ°, F ªÀµÀðzÀ ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀ
ªÀ
£À
Äß MA¢µÀ
ÄÖ
©ü
£À
ߪÁV DZÀ
j¹' JA§
¯ÉÃRPÀgÀ PÀgÉ ªÉÄZÀÄѪÀAvÀºÀzÀÄ.
F ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀzÀ°è ¥Àwæ
E£ÀÆß JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉAiÀÄ° JAzÀÄ
ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.
.¦. «µÀ
ÄÚªÀ
zs
À
ð£À
,
ÆqÀ
ªÀ
½î ºÀ
nÖ avÀ
æ
ÄUÀ
ð
eÁÕ£À
ªÀ
zs
À
ðPÀ
C£ÀÄ¥ÀªÀÄ MAzÀÄ «±ÉõÀ ¥Àwæ
PÉ.
¥À
æ
°vÀ
«µÀ
AiÀ
ÄUÀ
¼À
£À
Äß «ªÀ
ıÉ
ð ªÀ
iÁr
§gÉ¢gÀĪÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä «ZÁgÀ
±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä vÀ¥ÀàÅ
w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀÄvÀÛªÉ.
ÆvÉ
ÄgïD£ï£À
¥À
«vÀ
æ
¸À
AzÉ
ñ¼À
Ä
£À
ªÀ
Ää£À
Äß ¸À
£ÁäUÀ
ðzÀ
°è
ÆAqÉ
ÆAiÀ
ÄÄåvÀ
Û
ªÉ
.
ªÀ
£À
eÁQë §Ä¼Áî, PÉ
ƥà¼À
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...68
Powered by FlippingBook