February 2016 - page 5

5
¥sɧæ
ªÀj
2016
Edi t or ia l
=jÚjAj" ;jOtAj"O"<jr ùÚj"Üo^]kO"r q;j !?ošEj<j <oAj"]0;j
¨s
Á
DAvÀ
jPÀ
¸À
ÄgÀ
ëvÉ
C¥ÁAiÀ
Ä JzÀ
ÄgÁVzÉ
AiÉ
ÄÃ? EAvÀ
ºÀ
MAzÀ
Ä ¥À
æ
±É
ß £À
ªÉ
ÄäzÀ
ÄgÀ
Ä zs
À
ÄvÀ
Û£É
§AzÀ
Ä
¤AwzÉ
. CzÀ
Ä EwÛÃZÉ
V£À
¥À
AeÁ¨ï£À
¥À
oÁuïPÉ
ÆÃmï f¯É
èAiÀ
Ä°ègÀ
ĪªÁAiÀ
ÄÄ¥À
£É
¯É
AiÀ
Ä ªÉ
ÄïÉ
£À
¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
zÁ½¬ÄAzÁVzÉ
.
¨s
ÁgÀ
¥À
æ
zs
Á£À
ªÀ
ÄAwæ
AiÀ
ĪÄ EwÛÃZÉ
¥ÁQ¸ÁÛ£À
¥À
æ
ªÁ¸À
ªÀ
£À
Äß ªÀ
iÁr §AzÀ
Ä vÀ
£À
ß ºÁUÀ
Æ ¨s
ÁgÀ
wÃAiÀ
ÄgÀ
DvÀ
䫱Áé¸À
ªÀ
£À
Äß ºÉ
aѹzÝgÀ
Ä. DzÀ
¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
zÁ½AiÀ
ÄÄ CªÉ
®èªÀ
£À
Æß £À
ÄZÀ
ÄÑ £À
ÆgÀ
ÄUÉ
ƽ¹zÉ
. "£É
AiÀ
Ī£À
Äß DAiÀ
ÄÄÝPÉ
Ƽî¯ÁUÀ
ĪÅ¢®è" JA§ ªÀ
iÁvÀ
Ä ¨s
ÁgÀ
ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ ¥ÁQ¸ÁÛ£À
¥Á°UÉ
CPÀ
ëgÀ
±À
B ¸À
åªÁVzÉ
. »ÃUÁzÀ
¨s
ÁgÀ
ªÀ
ÄvÀ
ÄÛ ¥ÁQ¸ÁÛ£À
ªÀ
Äzs
É
å ±ÁAw DUÀ
ĪÅzÀ
Ä ºÉ
ÃUÉ
? EªÉ
®è §gÉ
à P£À
¸À
ÄUÀ
¼É
Ã? AiÀ
iÁªÁUÀ
¯É
®è JgÀ
Æ
gÁµÀ
ÖçUÀ
¼À
Æ ±ÁAw ªÀ
iÁvÀ
ÄPÀ
ªÀ
ÄÄAzÁUÀ
ÄvÀ
ÛªÉ
AiÉ
Æà DªÁUÀ
¯É
®è JgÀ
Æ zÉ
ñ¼À
¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
Ä CzÀ
£À
Äß
ºÁ¼À
ÄUÉ
ªÀ
®Ä ¹zÀ
ÞgÁUÀ
ĪÅzÀ
Ä PÀ
AqÀ
Ä §gÀ
ÄvÀ
ÛzÉ
. CzÀ
®Æè ¥À
oÁuïPÉ
ÆÃmï ªÁAiÀ
ÄÄ¥À
£É
¯É
AiÀ
Ä ªÉ
ÄïÉ
£À
zÁ½AiÀ
ÄÄ ¨s
À
AiÀ
iÁ£À
ªÁVzÉ
. CµÀ
ÄÖ zÀ
ÆgÀ
¥ÁQ¸ÁÛ£À
¢AzÀ
¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
Ä ªÀ
ÄÄPÀ
ÛªÁV §AzÀ
Ä DgÁªÀ
ĪÁV
zÁ½ £À
¹ £À
ªÀ
Ää AiÉ
ÆÃzs
À
£À
Äß PÉ
Æ®ÄèªÀ
ÅzÉ
AzÀ
¸À
Ä®¨s
À
ªÀ
iÁvÉ
Ã? ¸É
ãÁ £É
¯É
¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
Ä £À
ĸĽ
zÁÝzÀ
Æ ºÉ
ÃUÉ
? EzÀ
Ä ªÀ
iÁzs
À
åªÀ
ÄUÀ
¼À
°è ZÀ
ð DUÀ
¯É
à E®è. ±ÁAw ªÀ
iÁvÀ
ÄPÀ
¨s
À
AUÀ
§gÀ
¨ÁgÀ
AzÀ
Ä
¢égÁµÀ
ÖçUÀ
¼À
Æ ¸À
AAiÀ
ĪÄ ¥À
æ
²ð¹zÀ
ÝgÀ
Æ ¤UÀ
¢AiÀ
iÁVzÀ
Ý ±ÁAw ªÀ
iÁvÀ
ÄPÀ
ªÀ
ÄÄjzÀ
Ä ©¢ÝzÉ
.
E°è ¨s
ÁgÀ
J®è ºÉ
ÓUÀ
¼À
Æ ¸À
PÁgÁvÀ
äPÀ
ªÁV PÀ
AqÀ
ħgÄwÛªÉ
. ¥ÁQ¸ÁÛ£À
ªÉ
ÄïÉ
¨s
ÁgÀ
ºÁUÀ
Æ CªÉ
ÄÃjPÀ
MvÀ
ÛqÀ
©zÁÝUÀ
C°èAiÀ
Ä PÉ
®ªÀ
Å ¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
¸À
AWÀ
l£É
¼À
£ÁAiÀ
ÄPÀ
£À
Äß §A¢ü
¹ eÉ
Ê°UÉ
¼À
î¯ÁVzÉ
JAzÀ
Ä
ºÉ
ü¯ÁUÀ
ÄwÛzÉ
. DzÀ
CªÀ
ªÉ
ÄïÉ
K£À
Ä PÁ£À
ƣÄ PÀ
æ
ªÀ
Ä PÉ
ÊUÉ
Ƽî¯ÁVzÉ
JA§ÄzÀ
Ä E£À
Æß ¸À
àµÀ
Ö«®è. PÉ
ê®
ÆÃjPÉ
UÁV §A¢ü
¸À
¯ÁVzÉ
AiÉ
ÄÃ? ¥ÁQ¸ÁÛ£À
L.J¸ï.L. ¸É
ʣå, ¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
Ä ¸É
Ãj F zÁ½AiÀ
ģÄß
¹zÀ
ÞUÉ
ƽ¸À
¯ÁVvÉ
ÛÃ?
DzÀ
Æ ªÉ
ÆzÀ
°£À
¥ÁQ¸ÁÛ£À
£À
VAvÀ
®Æ E°è PÉ
®ªÀ
Å §zÀ
¯ÁªÀ
¼À
Ä PÀ
AqÀ
Ä §gÀ
ÄvÀ
ÛªÉ
. ¥À
æ
zs
Á¤
£À
ªÁgÀ
hiï ±À
jås
ïjUÀ
Æ ±ÁAw ¨É
ÃPÁVzÉ
JA§ÄzÀ
Ä CªÀ
EwÛÃZÉ
V£À
£À
¬ÄAzÀ
ÆÃj §gÀ
ÄwÛzÉ
. K£À
Ä
ªÀ
iÁqÀ
®Æ ¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
Ä ©qÀ
¨É
ÃPÀ
Ä vÁ£É
Ã?
DzÀ
¨s
ÁgÀ
ªÀ
ÄĸÀ
¯Áä£À
Ä JA¢UÀ
Æ ¨s
ÁgÀ
ÆvÉ
AiÀ
įÉ
èà ¤AvÀ
Ä ¥ÁQ¸ÁÛ£À
QgÀ
ÄPÀ
ļªÀ
£À
Äß,
DPÀ
æ
ªÀ
ÄtªÀ
£À
Äß zÁ½AiÀ
ģÄß RAr¸À
ÄvÀ
Û¯É
à EzÁÝgÉ
. DzÀ
Æ E°èAiÀ
Ä PÉ
®ªÀ
Å ¨Á¬Ä§ÄqÀ
ÄPÀ
ªÀ
åQÛUÀ
¼À
Ä K£É
¯Áè
ÆzÀ
®ÄwÛgÀ
ĪÅzÀ
Ä PÀ
AqÀ
ħgÄwÛzÉ
.
E¸Áè«Ä£À
ºÉ
¸À
°è GzÀ
ãªÀ
ÆAqÀ
gÁµÀ
ÖçªÁzÀ
¥ÁQ¸ÁÛ£À
¤d £É
¯É
AiÀ
Ä°è E¸Áè«Æ gÁµÀ
ÖçªÁUÀ
¯É
à E®è.
CzÀ
Ä G¼À
îªÀ
, d«ÄãÁÝgÀ
, ªÉ
ÄîéUÀ
ðzÀ
ªÀ
, ¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
DqÉ
ÆA§®ªÁVzÉ
. MAzÀ
Ä ªÉ
üÉ
AiÀ
ÄÄzÀ
Þ
¸É
ÆáÃl UÉ
ÆAqÀ
ÝÃ DzÀ
°è Cté¸À
ÛçUÀ
¼À
£À
Äß ºÉ
ÆA¢gÀ
ĪJgÀ
Æ gÁµÀ
ÖçUÀ
¼À
Æ ¸À
ªÀ
ð£Á±À
ªÁUÀ
ĪÅzÀ
°è ¸À
A±À
AiÀ
Ä«®è.
DzÀ
JgÀ
Æ gÁµÀ
ÖçUÀ
¼À
°è ¸ËºÁzÀ
ð §AiÀ
ĸĪd£À
Ä AiÀ
ÄÄzÀ
Þ §AiÀ
ĸĪd£À
jVAvÀ
ºÉ
aÑgÀ
ĪÅzÀ
jAzÀ
AiÀ
ÄÄzÀ
Þ £À
AiÀ
ÄzÀ
Ä JA§ÄzÀ
Ä D±ÁªÁzÀ
.
±ÁAw ªÀ
iÁvÀ
ÄPÀ
¼À
Ä DzÀ
µÀ
ÄÖ ²ÃWÀ
æ
£À
AiÀ
ĨÉ
ÃPÀ
Ä. ¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
ªÉ
ÄîÄUÉ
Ê DUÀ
AvÉ
£É
ÆÃrPÉ
ƼÄîªÀ
ÅzÀ
Ä
CwÃCUÀ
å. ¨s
ÁgÀ
, ¥ÁPï, ¨ÁAUÁè MAzÁUÀ
¨É
ÃPÉ
A§ÄzÀ
Ä F G¥À
RAqÀ
°è fë¸À
ĪJ®ègÀ
£À
¸À
Ä. CzÀ
Ä
DzÀ
µÀ
ÄÖ ¨É
ÃUÀ
MAzÁUÀ
¯É
AzÀ
Ä D²¸É
ÆÃt.
±ÁAw ªÀ
iÁvÀ
ÄPÀ
¼À
Ä £À
zÁUÀ
¸ÁA¸À
ÌøwPÀ
lĪnPÉ
, ªÁå¥ÁgÀ
-ªÀ
»ªÁlÄ, d£À
ªÀ
Äzs
É
å ¸À
AªÀ
ºÀ
£À
,
ÆqÀ
ÄPÉ
ƼÄî«PÉ
AiÀ
ÄÄ UÀ
jUÉ
ÄvÀ
ÛªÉ
. EzÀ
jAzÀ
¨s
À
AiÉ
ÆÃvÁàzÀ
£À
Äß ºÀ
wÛPÀ
Ì®Ä ¸Ázs
À
åªÁUÀ
§ºÀ
ÄzÀ
Ä.
n
§»ªÀÄÄðR ÀÄÀÀÀÄ
¨s
ÁgÀvÀ-¥ÁQ¸ÁÛ
£À ªÀÄzs
É
å ±ÁAw ªÀÄjÃaPÉ
AiÉ
ÄÃ?
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...68
Powered by FlippingBook