February 2016 - page 9

9
¥sɧæ
ªÀj
2016
ªÀÄÄR¥ÀÅl ¯ÉÃR£À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
À
À
É
À
À
À
É
À
ÀÄ
ÀÅ
ÉÃ À
ªÁºÀ£ÀPÉÌ §rzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ
¹Ãn£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ Kgï ¨ÁåUï
¤AzÁV ¥Àw, ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ
ªÀÄUÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ºÉÆqÉvÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ
¥ÁgÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ »A¢£À ¹Ãn£À°è
PÀĽwzÀÝ ªÀÄUÀÄ qÉæ
öʪÀgï ¹Ãn£À
»A¨sÁUÀPÉÌ §rzÀÄ JgÀqÀÄ ¹ÃlÄUÀ¼À
ªÀ
Äzs
É
å PÉ
¼À
ÄgÀ
ÄPÀ
®à
ÄÛ
. fê£À
ägÀ
tzÀ
ºÉÆÃgÁlzÀ°è PÉÆ£ÉUÀÆ CAUÀ«PÀ®vÉ
AiÉ
ÆA¢UÉ
§zÀ
ÄPÀ
Ľ¢zÉ
. E°è
AiÀ
iÁgÀ
£À
Äß
zÀƶ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ºÉÆgÀqÀĪÀ°è «¼ÀA©
¹zÀ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¥ÉàÃ...?
«ÄÃnAUïUÉ
¯É
ÃmÁ¬ÄvÉ
AzÀ
Ä ªÉ
ÃUÀ
ªÁV
ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¥ÉàÃ...?
EAzÀ
Ä gÀ
¸É
Û
C¥À
WÁvÀ
¼À
Ä
¸ÁªÀ
iÁ£À
å JA§AvÁVªÉ
. vÀ
ªÀ
Ää fêÀ
£À
°è
ÄWÀ
ðl£É
JzÀ
Äj¸À
¨É
ÃPÉ
A§ÄzÀ
£À
Äß
AiÀiÁgÀÆ §AiÀĸÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ PÉ®
ªÉǪÉÄä £ÀªÀÄä ¤®ðPÀëöå, ²¸ÀÄÛ gÀ»vÀ
ZÀlĪÀnPÉ ºÁUÀÆ vÀqÀªÁV, UÀr©r
¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ C¨sÁå¸À¢AzÁV
£ÁªÀÅ ¸ÀévÀB £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÀ
gÀ£ÀÆß EPÀÌnÖUÉ ¹®ÄQ¸ÀÄvÉÛêÉ. EzÀ
jAzÁV JAvÀ
ºÀ
¥À
ÅàUÀ
¼ÁUÀ
ÄvÀÛªÉ
AzÀ
F ¸À
AzÀ
¨s
À
ðUÀ
¼À
°è
®ªÉ
ǪÉ
Ää
ÄWÀ
ðl£É
AiÀ
Ä C¥ÁAiÀ
Ä ºÉ
ZÁÑ
VgÀ
ÄvÀÛ
.
CzÀÆ £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÈzÀÞgÀÄ EzÀÝ°è F §UÉÎ «±ÉõÀ
JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå.
AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ
ªÉÆzÀ¯Éà CAzÁf¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è.
ªÁºÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀ PÀqɬÄAzÀ, ºÉÃUÉ
EvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §rAiÀħºÀÄzÀÄ,
JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁ¢ÃvÀÄ
JAzÀ
Ä H»¸À
®Æ ¸ÁzsÀ
å«®è. ¨s
ÁgÀ
°è
1990QÌAvÀ
®Æ ªÉ
ÆzÀ
¯É
Ã
ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ
¥Àæ
PÁgÀ ¹Ãmï¨É¯ïÖ PÀlÄÖªÀÅzÀ£ÁßUÀ°Ã
ºÉ¯Éämï zsÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÁßUÀ°Ã UÀA©üÃgÀ
ªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è.
EAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ ªÁºÀ£À
ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ.
DzÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ
ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ
¹Ãmï¨É¯ïÖ PÀnÖPÉƼÀî®Ä M¥ÀÅàªÀÅ¢®è.
EzÀjAzÀ C£ÁºÀÄvÀPÉÆ̼ÀUÁV ¥À±ÁÑ
vÁÛ¥À ¥ÀqÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà JZÀÑgÀ
ªÀ
»¹j. ªÉ
ÃUÀ
°è
°¸À
ÄwÛ
ĪJgÀ
Ä
ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rüQÌ ºÉÆqÉzÀ°è
ªÁºÀ
£À
JzÀ
Äj£À
¹Ãn£À
°è
ĪªÀ
Æ
»A§¢AiÀÄ°ègÀĪÀªÀgÀÆ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ
ªÀÄÄUÀÎj¸ÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
ªÀ
ÄPÀ
̼AvÀ
Æ UÀ
A©ü
ÃgÀ
ªÁV UÁAiÀ
ÄUÉ
ƼÄî
ªÀ
Ä. C£É
ÃPÀ
gÁµÀ
ÖçUÀ
¼À
°è PÁj£À
°è
¥À
æ
AiÀ
iÁtÂ
¸À
ĪÁUÀ
ªÀ
ÄÄA¢£À
ºÁUÀ
Æ
»A¢£À
¹Ãn£À
°è
ĽwgĪªÀ
Ä ¹Ãmï
¨É¯ïÖ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁqÀ
®ànÖzÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ
ZÁ®PÀgÀÄ ¹Ãmï¨É¯ïÖ£ÀÄß CµÉÆÖAzÀÄ
UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ
UÀAmÉUÉ PÉêÀ® 25 Q.«ÄÃ. ªÉÃUÀzÀ°è
zsÁ«¸ÀĪÀ PÁgÀÄ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀgÀÆ
¹Ãmï¨É¯ïÖ PÀnÖPÉƼÀîzÉà EgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ
PÁj£À
ªÀ
ÄÄA¨s
ÁUÀ
Ì gÀ
¨s
À
¸À
ÆA¢UÉ
§r
AiÀ
ÄĪÀ
F ªÉ
ÃUÀ
ªÀ
Å JgÀ
£É
à ªÀ
ĺrAiÀ
Ä
QlQ¬ÄAzÀ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀªÀĪÁVzÉ.
EAvÀ
ºÀ
¸À
AzÀ
¨sÀ
ðUÀ
¼À
°è
ªÁºÀ
£À
PÁÌUÀ
°Ã,
zÉÆqÀتÀjUÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀZÀÄ
UÁAiÀĪÀÇ DUÀzÉà EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ
ªÀ
ÄPÀ
̼úÌ vÀ
¯É
CxÀ
ªÁ ªÉ
ÄzÀ
ĽUÉ
A©ü
ÃgÀ
UÁAiÀ
ĪÁUÀ
§ºÀ
ÄzÀ
Ä. KPÉ
AzÀ
EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¥ÀÅlÖ ªÀÄPÀ̼À
ÆPÀ
ªÀ
Ç ¸ÁªÀ
iÁ£À
å vÀ
ÆPÀ
QÌAvÀ
®Æ C¢ü
ªÁVgÀ
ÄvÀÛ
. »jAiÀ
ÄgÀ
ÊAiÀ
Ä°è
ªÀ
ÄUÀ
ĪÇ
¨s
À
¸À
¢AzÀ
eÁjºÉ
ÆÃUÀ
Ī¸Ázs
À
åvÉ
EªÉ
.
DzÀ
ÄzÀ
jAzÀ
»jAiÀ
ÄgÀ
Ä vÀ
ªÉ
ÆäA¢UÉ
ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¨Á®å¢AzÀ¯Éà ¹Ãmï¨É¯ïÖ
nÖPÉ
ƼÄî
ªÀ
C¨s
Áå¸À
¨É
¼É
¹j. PÉ
®ªÉ
ǪÉ
Ää
ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¹Ãn£À°è PÀÆwzÀÝgÀÆ ZÀ°¸ÀĪÀ
ªÁºÀ£À¢AzÀ PÉÊ CxÀªÁ vÀ¯É ºÉÆgÀ
ºÁPÀ
ĪÅzÀ
£À
Äß £ÁªÀ
Å £É
ÆÃqÀ
ÄvÉ
ÛêÉ
.
ÄAmÁlzÀ
ªÀ
ÄPÀ
̼Ä ¹Ãn£À
ªÉ
ÄïÉ
JzÀ
ÄÝ
¤®Äè
ªÀ
ÅzÀ
Ä, PÉ
®ªÀ
Å ªÀ
ÄPÀ
̽UÉ
E£É
ÆßAzÀ
Ä
PÉlÖ C¨sÁå¸À "£Á£Éà qÉæ
öÊªï ªÀiÁqÀÄ
vÉÛ
ãÉ
" JAzÀ
Ä vÀ
£À
ß vÁ¬Ä CxÀ
ªÁ vÀ
AzÉ
qÉæ
öÊ«AUï ¹Ãmï£À°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄr
®°è Kj `¸ÉÖÃjAUï «Ã¯ï' wgÀÄV¸ÀÄ
ªÀÅzÀÄ. EzÀPÉ̯Áè CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¨ÉÃr.
ªÀ
ÄPÀ
̼ÄAmÁl J®è ºÉ
۪jUÀ
Æ
¸À
AvÀ
¸À
ªÉ
Ã. DzÀ
EzÀ
Ä C¨s
Áå¸À
ªÁzÀ
°è
ªÀ
ÄÄAzÉ
§Ä¢ÞªÀ
iÁvÀ
Æ PÉ
®¸À
Ì ¨ÁgÀ
Ä.
ªÁºÀ
£À
ƼJAzÀ
Æ zs
À
ƪÄ¥Á£À
ªÀiÁqÀ¢j. EzÀPÁÌV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ
¯ÉÊlgï CxÀªÁ ¨ÉAQ ¥ÉÇlÖtUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄPÀ̽UÉ ¹UÀĪÀAvÉ EqÀ¨ÉÃr. AiÀiÁªÀÅ
£À
Äß ªÀ
ÄÄlÖ
¨É
ÃqÀ
JAzÀ
Ä ºÉ
üÄvÉÛ
êÉ
ÇÃ
CAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀ¤ßAvÁ£ÉÃ
ªÀ
ÄPÀ
̼Ä DPÀ
¶ðvÀ
gÁUÀ
ĪÅzÀ
Ä ¸ÁªÀ
iÁ£À
å.
DzÀÄzÀjAzÀ ¥Áæ
gÀA¨sÀzÀ¯Éèà F §UÉÎ
ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãrj.
ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÁj£À°è J®Æè KPÁAV
AiÀiÁV ©lÄÖºÉÆÃUÀ¨ÉÃr. ¥ÁQðAUï
£À°è ¤°è¹ ¸Àé®à ºÉÆwÛUÀÆ PÀÆqÁ
J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ¯ÉèÃ
Qà ElÄÖ §gÀ¨ÉÃr. ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁgÀ¯ÉèÃ
EzÀÝgÉ PÀèZï, UÉÃgï, ¨Éæ
ÃPïUÀ¼ÉÆA¢UÉ
ÄAmÁlªÁqÀ
§ºÀ
ÄzÀ
Ä. KPÉ
AzÀ
ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄUÀÞgÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ...?
ZÁ®£É
AiÀ
Ä ¸À
AzÀ
¨s
À
ðzÀ
°è JzÀ
Ä
gÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼É¯Áè ºÉZÁÑV DAvÀ
jPÀ
¸À
ªÀ
ĸÉ
åUÀ
¼À
Ä. PÉ
®ªÉ
ǪÉ
Ää ¨ÁºÀ
å
ÆAzÀ
¼À
Æ JzÀ
ÄgÁUÀ
§ºÀ
ÄzÀ
Ä.
GzÁºÀgÀuÉUÉ »A¢¤AzÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ
ªÁºÀ
£À
¤ªÀ
Ää£À
Äß »A¨Á°¸À
ÄwÛ
JAzÀ
Ä
ÆvÁÛzÀ
ët ¤®è¨É
Ãr. C°èAzÀ
¹ÃzÁ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ºÉZÀÄÑ d£À
¸ÀAzÀt EgÀĪÀ PÀqÉ CxÀªÁ ªÁºÀ£À
¼À
Ä NqÁqÀ
Ī¤ªÀ
Ää
ªÁºÀ
£À
ªÀ
£À
Äß
CxÀ
ð
ºÀ
tPÉ
Ì ºÉ
üĪÄ
“CxÀ
ð”
CzÀ
Ä ªÀ
iÁqÀ
ĪÅzÀ
Ä
AiÀ
iÁªÁUÀ
®Æ
C£À
ð
±É
Æès
Á ¥À
æ
ªÉ
ÆÃzï,
ªÀ
ĺÁgÁµÀ
Öç
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...68
Powered by FlippingBook