February 2016 - page 11

11
¥sɧæ
ªÀj
2016
E
wÛÃZÉUÉ gÁdåzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ
¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ gÁdåzÀ°è ºÉƸÀ
zÁV 1750 ªÀÄzÀåzÀAUÀrUÀ½UÉ ¥ÀgÀ
ªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àj²Ã®£É
£À
¸À
ÄwÛ
ĪÅzÁV WÉ
Æö¹zÁÝgÉ
. ªÀ
ÄzÀ
å
¥Á¤UÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ºÉZÀѼÀªÁUÀÄwÛzÉ.
EzÀ
jAzÁV ¸À
PÁgÀ
Ì
§gÀ
ĪDzÁAiÀ
Ä
zÀ°è ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. F ¸ÉÆÃjPÉ
AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ
¨Ágï CAUÀ
rUÀ
¼À
£À
Äß vÉ
AiÀ
ÄĪÀ
ÅzÀ
Ä ¸À
ÆPÀ
Û
JA§ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. PÀ¼ÉzÀ
23 ªÀµÀðUÀ½AzÀ MAzÉà MAzÀÄ ¥ÀgÀ
ªÁ¤UÉ
¤Ãr®è
JA§ ªÀ
åxÉ
ªÀ
ÄÄRåªÀ
ÄAwæ
UÀ¼À°èzÉ. CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ°è
¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄÄ
¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¸À°è¹zÀgÀÆ
£ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zɪÀÅ. C§PÁj
E¯ÁSÉ
¬ÄAzÀ
¥À
æ
wêµÀ
ð ¨É
ÆPÀ
̸Ì 15
¸Á«gÀ PÉÆÃn ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛzÉ. EzÀ
jAzÀ £ÁªÀÅ PÀȶ, ¤ÃgÁªÀj ªÀ¸Àw,
²PÀëtPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. ªÀiÁvÀæ
ªÀ®è, DgÉÆÃUÀåPÀÆÌ «¤AiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ
EzÉÝêÉ.
¸À
PÁgÀ
¸À
ªÀ
iÁdzÀ
°è
¯Áåt
PÁAiÀ
ÄðPÀæ
ªÀ
Ä ºÀ
«ÄäPÉ
ÆAqÀ
Ä ¸Àé®à ªÀ
ÄnÖUÉ
§qÀ
d£À
»vÀ
ªÀ
£À
Äß PÁ¥ÁrvÀ
ÄÛ
JA§Ä
£À
Äß C®è
¼É
AiÀ
ÄĪÀ
Aw®è
. DzÀ
¢rü
ÃgÀ
£É
¸À
ªÀ
iÁdzÀ
¸Á¸À
Üöå PÉ
r¸À
ĪAvÉ
C£ÉÊwPÀ CzsÁ«ÄðPÀªÁzÀAvÀºÀ zÀıÀÑl
½UÉ
ªÀ
ÄuÉ
ºÁPÀ
®Ä ¥Éæ
ÃgÉ
æ¸À
ĪAvÀ
ºÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ®Ä
¹zÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÁj «ZÁgÀ.
F ªÀÄzÀåªÀÅ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ JAvÀºÀ ªÀiÁgÀPÀ
ªÁzÀ ¦qÀÄUÀÄ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå
ªÀÄAwæ
UÀ¼ÀÄ CjAiÀÄzÀªÀgÉãÀ®è. J¯Áè
ÄPÀ
ÄUÀ
¼À
ªÀ
ÄÆ® ªÀ
ÄzÀ
å¥Á£À
ªÉ
¸À
åªÀ
Å F gÁdåzÀ
°è
, zÉ
ñ°è
£À
AiÀ
ÄÄ
ªÀAvÀºÀ C£ÉÃPÀ C£ÁºÀÄvÀPÁj WÀl£É
¼À
Ä ¸Àà
µÀÖ
¥À
r¹ªÉ
. ªÀ
ÄzÀ
å¥Á£À
«gÉ
Æâü
PÀÆUÀÄUÀ¼ÀÆ gÁdåzÁzÀåAvÀ PÉý §gÀÄ
. C£É
ÃPÀ
¸À
AWÀ
¸À
A¸É
ÜUÀ
¼À
Ä F ªÀ
ÄzÀ
åzÀ
ZÀlzÀ zÀĵÀàjuÁªÀĪÀ£ÀÄß CxÉÊð¹ F
l¢AzÀ
ªÀ
ÄÄQÛ
ºÉ
ÆAzÀ
ĪAvÀ
ºÀ
PÁAiÀ
ÄðPÀ
æ
ªÀ
ÄUÀ
¼À
£À
Äß ºÀ
«ÄäPÉ
ÆArªÉ
. CzÀ
Ä
£À
AiÀ
ÄÄvÀ
Û
®Æ EzÉ
. ¹¤ªÀ
iÁ zs
ÁgÁªÁ»
UÀ¼À®Æè ªÀÄzÀå¥Á£ÀzÀ zÀȱÀå §AzÁUÀ
PÀÄrvÀzÀ zÁ¸ÀgÁUÀ¨ÉÃr JAzÀÄ ¸ÀÆa
¸ÀĪÀ ªÀÄzÀå¥Á£À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀ
JA§ ¸ÉÆèÃUÀ£ï §¢AiÀÄ°è ºÀjzÁqÀÄ
wÛzÉ. EzÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀ
ªÁVzÉ. »ÃVzÀÆÝ PÀÆqÁ ¸ÀgÀPÁgÀªÉÃ
1750 ªÀÄzÀåzÀ CAUÀrUÀ½UÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ
¤ÃqÀ®Ä ¹zÀÞªÁVzÉ JAzÀgÉ K£ÀxÀð?
°PÀ
Ìgï ¯Á©UÀ
¼À
ªÀ
ÄÄAzÉ
¹zÀ
ÄÝ ¸À
PÁgÀ
ªÀ
ÄArAiÀ
ÄÆjzÀ
®PÀ
ë
tUÀ
¼À
Ä CªÀ
ºÉ
ýPÉ
¼À
°è
ÆÃZÀ
ªÁUÀ
ÄwÛ
. ¸À
PÁgÀ
EAvÀ
ºÀ
C£É
ÊwPÀ
ºÁ¢ vÀ
ĽAiÄ®Ä
AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛ®è.
CzɵÉÆÖà ¸ÀA¸ÁgÀªÀÅ F ªÀÄzÀå
¥Á£ÀzÀ zÀıÀÑlPÉÌ ¹®ÄQ £ÀgÀPÀ ¸ÀzÀȱÀ
fêÀ£À ¸ÀªÉ¸ÀÄwÛzÉ. D ¦qÀÄV¤AzÀ
gÁdåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄQÛ ªÀiÁqÀĪÀ §zÀ®Ä
CzÀPÉÌ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁV
gÀĪÀ ªÀÄÆRð ¤zsÁðgÀ
RAqÀ¤ÃAiÀÄ.
C¥À
gÁzs
À
¥À
æ
tUÀ
¼À
vÀÛ
MªÉ
Ää PÀ
ÆÚ
Ãr¹
zÀgÉ ºÉaÑ£À J¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥Àæ
PÀgÀt
UÀ¼À°è PÀÄrvÀzÀ ¥Á®Ä EzÉÝà EzÉ.
NªÀð PÀÄqÀÄPÀ¤AzÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ªÀiÁvÀæ
ªÀ
®è ¸À
ªÀ
iÁdPÉ
Ì ºÁ¤ JA§ÄzÀ
°è
¸À
A±À
AiÀ
Ä«®è
. UÁA¢ü
ÃfAiÀ
Ī£À
Äß
¥Àæw©A§ ÀæwÀæ
˾˾w
ªÉÆzÀ®Ä
±Á¢ ¨sÁUÀå
FUÀ
ºÉAqÀ
¸ÁgÁ¬Ä
¨sÁUÀåªÁ?
¸À
°ÃªÀ
iï ¨É
ÆüÀ
AUÀ
r
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...68
Powered by FlippingBook